پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: ایرج صابری
تلفن: 021-88760044~46
مدیر: عبدالرضا شیرالی
تلفن: 061-33380540, 021-88537756~58, 061-33380547
مدیر: حسین شباک
تلفن: 021-88872491~92
مدیر: سیامک برزگر
مدیر: محمد جعفر شکوه نیا
تلفن: 021-88753678
مدیر: مهران راکی
تلفن: 031-37800825~30
مدیر: شهروز خسرویار
تلفن: 021-22656401~10
مدیر: محمدعلی مطلبی
تلفن: 021-66554945~46
مدیر: امیرمنصور عطایی
تلفن: 021-22222251, 021-22222231, 021-66805153, 021-22220225, 021-27190000
مدیر: محمدعلی فرشیدفر
تلفن: 021-88812654~55
مدیر: حسن تربتی
تلفن: 021-88920280
مدیر: عباس بلخاری قهی
تلفن: 021-88930287~91
مدیر: مهرداد مترجمی
تلفن: 021-77535634, 021-77532986~88
مدیر: مجتبی کیوانی
تلفن: 021-88824032~33
مدیر: رضا محمدزاده فدکی
تلفن: 021-77717977
مدیر: حیدر داودی
تلفن: 021-88694077~78
مدیر: کاظم اعتصامی
تلفن: 021-88197455
مدیر: حمید رستمی
تلفن: 021-88702520~22
مدیر: مهدی آقاعابدی
تلفن: 031-32659756, 031-32664325
در حال ارسال اطلاعات...