پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرتضی قربانی
مدیر: صابر مصطفوی
تلفن: 051-35592389
مدیر: محمد هادی شاندیز
تلفن: 051-38425001
مدیر: محمد محسن منصوری
تلفن: 051-38839090
مدیر: مصطفی مکارم
در حال ارسال اطلاعات...