پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا شیرین
تلفن: 021-55822525, 021-55858686
مدیر: محسن امیری
تلفن: 021-86021699, 021-86021690, 021-86021730
مدیر: محمدرضا طاهرخانی
تلفن: 021-44874012~15
مدیر: محسن بیات
تلفن: 021-88525526~8, 021-88525524
مدیر: علیرضا مهابادی
تلفن: 021-88785149, 021-88785144
مدیر: شهیار معصومی
تلفن: 021-88977250~1
مدیر: بیژن گلشن
تلفن: 021-44749587, 021-44749578
مدیر: محمود نابی
تلفن: 021-86080133, 021-88875383
مدیر: بهزاد نوروزبختیاری
تلفن: 028-33297616
مدیر: هاوش هادی پور
تلفن: 021-77270971
مدیر: مرتضی خسرویان
تلفن: 021-88173725, 021-88173713, 021-88173731
مدیر: محمود محمدی
تلفن: 021-88736084
مدیر: علی بیژن
مدیر: سیروس کنعانی
تلفن: 021-44293876
مدیر: مسلم سفیدی
تلفن: 021-77654805, 021-77654870
مدیر: مهدی افراز
تلفن: 021-55472767
مدیر: امیرصالح قربانی
تلفن: 021-88705556~8
مدیر: مهدی فریدونی
مدیر: علیرضا عطاری
تلفن: 021-44275200, 021-44275201~3
در حال ارسال اطلاعات...