پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: رامین اژدهاکش
تلفن: 071-38220530, 071-38220453
مدیر: علی بیژن
مدیر: خسرو رودانی
تلفن: 021-26405040, 071-32251784
مدیر: حسین اعتمادی
تلفن: 071-37745515
در حال ارسال اطلاعات...