پیمانکاران نفت و پتروشیمی

(145 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد رضا میران موسوی
تلفن: 026-36108133
مدیر: مهندس حسن دشتکی
تلفن: 021-88339006, 021-88333371
مدیر: نریمان اشکانی
تلفن: 038-34234515
مدیر: سید محمدباقر سبحانی
تلفن: 086-33130031~9
مدیر: محمد وجدانی
تلفن: 021-66374957
مدیر: محمد محسن منصوری
تلفن: 051-38839090
مدیر: علیرضا شجاعی فرد
تلفن: 021-22536781
مدیر: علی شیخ زاده
تلفن: 021-48972372
مدیر: مصطفی مکارم
مدیر: فرهاد زارعی
مدیر: خسرو رودانی
تلفن: 021-26405040, 071-32251784
مدیر: مهدی عابدان
تلفن: 031-36636698
مدیر: حسین اعتمادی
تلفن: 071-37745515
مدیر: علی رضا فرامرزی
تلفن: 021-88403049
مدیر: ابوالقاسم شیخ الاسلامی
تلفن: 021-88899818
مدیر: عبدالرضا مددی
تلفن: 021-22275347, 021-22275345
مدیر: توکلی
تلفن: 021-88063320
مدیر: سعید ناصری پور
تلفن: 083-38374187, 083-38370072
مدیر: علی کیانی
تلفن: 021-88317411~17
در حال ارسال اطلاعات...