صنایع الکترونیک

(1028 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبدالرضا رهبری
تلفن: 021-66701830
مدیر: اسپیار
تلفن: 021-33113600, 021-33995654
مدیر: وحید نادری
تلفن: 021-88732144
مدیر: نظری
تلفن: 021-66704982, 021-66701227, 021-66724010
مدیر: نجاتی
تلفن: 021-33919107, 021-33926096
مدیر: سرابی
تلفن: 021-33935030
مدیر: سید محسن بهرامی
تلفن: 021-33942597
مدیر: حمید فرنگ
تلفن: 021-22676723 الي 4
مدیر: اسداله درزی
تلفن: 021-66724861
مدیر: هومن خطیبی
تلفن: 021-66726013
مدیر: حمیدوند
تلفن: 021-66706309
مدیر: شریعتی
تلفن: 021-66383330
مدیر: بالا صفت
تلفن: 021-33941353
مدیر: رسول سلطانی
تلفن: 021-22846314, 021-22888874
مدیر: فرید رحیم زاده
تلفن: 021-66704563
مدیر: وحید آزادی
تلفن: 021-33917986
مدیر: کمیزی
تلفن: 021-55577592
مدیر: آدمی
تلفن: 021-66705357
تلفن: 021-66723800
در حال ارسال اطلاعات...