صنایع الکترونیک

(1056 شرکت و فروشنده)
مدیر: سیدحامد اعتصامی
تلفن: 021-44235761~0
مدیر: مسعود زادصالح
تلفن: 021-77339730, 021-77339545
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: مبین مرزبان
تلفن: 021-55521217
مدیر: حسن بغدادی
تلفن: 021-88450026
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: حسینعلی بهجو
تلفن: 021-88950431~6
مدیر: محمدحسین غلامی
تلفن: 021-33117770
مدیر: عبدالرضا غلامعلی سینکی
تلفن: 021-66760145, 021-66760548, 021-66760744, 021-66760546
مدیر: سید بدرالدین مویدی
تلفن: 021-88966584
مدیر: سروش کیان پور
تلفن: 021-66265626
مدیر: حمید ملکیان
مدیر: مهدی قاسم زاده
مدیر: مهندس آذری
تلفن: 021-44064476
مدیر: مهندس صالحی
تلفن: 021-77763437
مدیر: حسن قهرمانی
تلفن: 021-66735535, 021-66735534
مدیر: غلامرضا جعفری
تلفن: 021-77687260, 021-77687265
مدیر: علی بساطی
تلفن: 021-66724532, 021-66728472, 021-66700456
مدیر: محمدرضا رحیمی
تلفن: 021-91015616
مدیر: سید مهدی ذوالفقاری
تلفن: 021-66344206~9
در حال ارسال اطلاعات...