صنایع الکترونیک

(4 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسین کاظمی نیا
تلفن: 023-33336068
مدیر: محمد همتی
تلفن: 023-33465550
مدیر: عباس افتخاری ممقانی
تلفن: 023-33653324~7
مدیر: امیرحسین یحیی
تلفن: 0232-5252066
در حال ارسال اطلاعات...