صنایع الکترونیک

(32 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: مهندس مهدی موسوی
تلفن: 051-38229500
مدیر: حمید حسنی ناصر
مدیر: ابوالفضل شکیبی نیا
تلفن: 051-44458900
مدیر: مرتضی دستجردی
تلفن: 0561-4450750
مدیر: حسین مهدویان
تلفن: 0511-7663810
مدیر: مسعود مرادی
تلفن: 0511-7644477
مدیر: شهروز جمشاد
تلفن: 0511-8482750, 0511-8482751
مدیر: هادی ملکی
تلفن: 0511-2240280 الي 1
مدیر: مجید پوربرخوردار
تلفن: 051-32765202
مدیر: سید مجید موسوی نژاد
تلفن: 051-37125616
مدیر: سعید محدث
تلفن: 051-38946691
مدیر: رضا وحدتی
تلفن: 051-37134559
مدیر: سید حمید رضوی راد
تلفن: 051-38383736
مدیر: سید محسن ناصری
تلفن: 051-55258889
مدیر: اسماعیل جلال آبادی
تلفن: 051-35236850
مدیر: سیامک فارسیان
تلفن: 051-35414390~95
مدیر: مهدی احمدی فر
تلفن: 051-57255475, 051-57229687
مدیر: رضا واحدیان
تلفن: 051-37133280~81, 051-37133289~90, 051-37235944, 051-37235966
در حال ارسال اطلاعات...