صنایع الکترونیک

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: شهریار موبدی
تلفن: 086-32802545
مدیر: مهدی رضوانپور
تلفن: 086-32221834, 086-33553213~14
مدیر: اکرم بشیری
تلفن: 086-34021276
مدیر: شجاع عبدلوند
تلفن: 086-33553914, 086-33553713, 086-33553712
مدیر: عادل محمدی
تلفن: 086-33690365
در حال ارسال اطلاعات...