صنایع الکترونیک

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر عبادی
تلفن: 0441-2755158
مدیر: محمد رضا شیر محمدی
تلفن: 0443-2243807
مدیر: طاووس حسین زاده
تلفن: 0441-3360885, 0441-3463290, 021-88985591~2, 0441-3441608~9
در حال ارسال اطلاعات...