صنایع الکترونیک

(9 شرکت و فروشنده)
مدیر: مجتبی بنی هاشمی
تلفن: 071-36340966
مدیر: محمود مرادی فرد
تلفن: 071-32349477
مدیر: سجاد کبیر
تلفن: 071-36289420
مدیر: حسن قربانی کشکولی
تلفن: 071-32352333, 071-32360891
مدیر: امید امینی
تلفن: 071-32353314
مدیر: فراز بندانی
تلفن: 071-38385412
مدیر: سید مصطفی حسنیان معرف
تلفن: 071-38343511
مدیر: محمد پوریار
تلفن: 0711-2351843
مدیر: علیرضا حیدری فرد
تلفن: 071-37742627, 071-32337816
در حال ارسال اطلاعات...