صنایع الکترونیک

(19 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر یاری
تلفن: 041-35575030, 041-35574050~4
مدیر: مهدی عباسی
مدیر: یاشار ناظرعدل
تلفن: 0411-3366430
مدیر: اسماعیل حنفی
تلفن: 0411-5574187
مدیر: حمیدرضا سیدرضایی
مدیر: آقای باغبان
تلفن: 041-35560535
مدیر: جلیل نوروزی کهنمویی
تلفن: 041-35536460
مدیر: محمد تقی ایپچی
تلفن: 041-35537744
مدیر: علیرضا مختاری
تلفن: 041-35545327~28
مدیر: ماندانا دانش
مدیر: میررسول حسینی
تلفن: 041-42220536, 041-42222925
مدیر: امیر ابهری
تلفن: 041-34756513
مدیر: جعفر صبحی
تلفن: 041-35552515
مدیر: معصومه امیری
مدیر: محسن مقامی
تلفن: 041-33823222
مدیر: رباب رزمجوی
تلفن: 041-33362670, 041-33359932, 021-33994421, 021-33958355~56
مدیر: محمدرضا پناهی
تلفن: 041-35565296, 021-66727412
مدیر: مجید پوررضایی
تلفن: 041-34201041
مدیر: غلامرضا ایران نژاد
تلفن: 041-35538103~04
در حال ارسال اطلاعات...