مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(224 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد کاظم پور
تلفن: 021-75153000
مدیر: علیرضا ملکی
تلفن: 086-38086
مدیر: علی مسعودی
مدیر: محسن صانعی فر
تلفن: 031-36662066
مدیر: مهندس مجید مشهدی ابراهیم
تلفن: 021-77197640~3
مدیر: مهندس سید مهدی سیف
تلفن: 021-88336078~9
مدیر: نسا کریمی
تلفن: 021-88864394, 021-88306448
مدیر: محمدرضا صادقی
تلفن: 021-22891931~36
مدیر: احسان رحمتیان
تلفن: 021-88228625, 026-34488053
مدیر: امیرعباس زابلی
تلفن: 021-66926059
مدیر: ایمان رجایی
تلفن: 021-22250617, 021-22250751
مدیر: حسام فلاح
تلفن: 021-22316901
مدیر: فرزاد حسینلو
تلفن: 041-33371790
مدیر: اسمعیل ثنایی
تلفن: 021-22630670~80
مدیر: وحید مرتضوی
تلفن: 021-23630
مدیر: مهدی نادرپور
تلفن: 021-88539081~4
مدیر: حنیف تارخ
تلفن: 021-44246032, 09121480419, 021-44006131
مدیر: فرید دالوند خسروی
تلفن: 081-32226667~9
مدیر: شهرام شفیعی
تلفن: 031-36295330, 031-36615620
در حال ارسال اطلاعات...