مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(234 شرکت و فروشنده)
مدیر: سیدحامد اعتصامی
تلفن: 021-44235761~0
مدیر: مهندس صالحی
تلفن: 021-77763437
مدیر: علی عسکری فر
مدیر: مهیار مشایخی
تلفن: 021-72814
مدیر: شهاب سالور
تلفن: 021-88952612~13
مدیر: داود حاتمی
تلفن: 041-33371441, 041-33371441
مدیر: سید باقر طباطبایی
تلفن: 023-34557295~6, 021-66123710~14
مدیر: سعید سعیدی منفرد
تلفن: 021-77213902
مدیر: علی زعفرانیه
تلفن: 021-66568765~66
مدیر: محمد حسن کرمی محمدی
تلفن: 021-42360000
مدیر: محمد صیف آرای مقدم
تلفن: 021-88847711~4
مدیر: امین نصیری
تلفن: 041-33299844
مدیر: امیر ملایی
تلفن: 0311-9524240, 0311-2121207, 0311-9524042
مدیر: امین جهانی تبار
مدیر: جواد آرتین
تلفن: 0171-2346200
مدیر: مرتضی فخرآبادی
تلفن: 0261-6206613 الي 4
مدیر: سجاد فراهانی
تلفن: 021-88493255
مدیر: عباس عبدالملکی
تلفن: 021-56375003 الي 4
مدیر: حسن ذبیحی
تلفن: 0532-6723076
مدیر: علی دوست محمدی
تلفن: 021-66968144 الی 5
در حال ارسال اطلاعات...