مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرتضی فخرآبادی
تلفن: 0261-6206613 الي 4
مدیر: مجتبی نظری
تلفن: 026-34573116, 026-34559007
مدیر: احسان رحمتیان
تلفن: 021-88228625, 026-34488053
مدیر: کامران محمدزاده
مدیر: علیرضا سوخته سرایی
تلفن: 026-32236571, 026-32403028
مدیر: حسین معارفیان
تلفن: 026-32503603, 026-34208280~91
در حال ارسال اطلاعات...