مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(7 شرکت و فروشنده)
مدیر: داود حاتمی
تلفن: 041-33371441, 041-33371441
مدیر: امین نصیری
تلفن: 041-33299844
مدیر: فرزاد حسینلو
تلفن: 041-33371790
مدیر: سهیل حیدری
تلفن: 041-33357211
مدیر: مرتضی رضوانی فرد
تلفن: 0411-3809466~68
مدیر: محسن قاضی طباطبائی
تلفن: 041-34440041
مدیر: مهدی خلیفه زاده
تلفن: 041-33819090
در حال ارسال اطلاعات...