مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(13 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر ملایی
تلفن: 0311-9524240, 0311-2121207, 0311-9524042
مدیر: یاسر یزدانی مفرد
تلفن: 0361-4471666 الي 8
مدیر: رسول شهباز
تلفن: 031-32404505
مدیر: حمید کرچگانی
تلفن: 031-37759105
مدیر: محسن صانعی فر
تلفن: 031-36662066
مدیر: شهرام شفیعی
تلفن: 031-36295330, 031-36615620
مدیر: بهنام امیدوار نصر آبادی
تلفن: 031-36293096
مدیر: محمد رضا مجاهدی
تلفن: 031-36671441, 031-36670157
مدیر: مهدی صادق پور
تلفن: 0311-2311311
مدیر: امیر اندلیب
مدیر: امیر سرلک
تلفن: 031-33387999
مدیر: علی یمانی
تلفن: 031-4001
مدیر: سید مهدی میر زنده دل
تلفن: 031-95018100
در حال ارسال اطلاعات...