مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(157 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی عسکری فر
تلفن: 021-88228500
مدیر: مهیار مشایخی
تلفن: 021-72814
مدیر: شهاب سالور
تلفن: 021-88952612~13
مدیر: سید باقر طباطبایی
تلفن: 023-34557295~6, 021-66123710~14
مدیر: سعید سعیدی منفرد
تلفن: 021-77213902
مدیر: سیدحامد اعتصامی
تلفن: 21-44270667~8
مدیر: علی زعفرانیه
تلفن: 021-66568765~66
مدیر: محمد حسن کرمی محمدی
تلفن: 021-42360000
مدیر: محمد صیف آرای مقدم
تلفن: 021-88847711~4
مدیر: امین جهانی تبار
مدیر: سجاد فراهانی
تلفن: 021-88493255
مدیر: عباس عبدالملکی
تلفن: 021-56375003 الي 4
مدیر: علی دوست محمدی
تلفن: 021-66968144 الی 5
مدیر: امیر داورمنش
تلفن: 021-22122730, 021-47624444
مدیر: حسینعلی گرایلو
مدیر: سید علیرضا معتمدی
تلفن: 021-22909015
مدیر: عبدالرضا زندیه وکیلی
تلفن: 021-88265706 الي 8
مدیر: علی کیان پور
تلفن: 021-22925193 الی 8
مدیر: محمدرضا خوانساری
تلفن: 021-88849507 الي 9, 021-88301796, 021-88301804
مدیر: علی پرهيزکار
تلفن: 021-88674768
در حال ارسال اطلاعات...