مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(20 شرکت و فروشنده)
مدیر: مجتبی داودی
تلفن: 071-36254825
مدیر: عسکر محمدی
تلفن: 071-36271605, 071-36262178, 071-36262177
مدیر: سعید حسینی
تلفن: 071-32344446, 071-32350880
مدیر: علی مسعودی
مدیر: منصور غریب زاده
تلفن: 071-32331090
مدیر: محمد هادی عباس زاده
مدیر: محمد مهدی فرشیدیان
مدیر: محمد فرمانی
تلفن: 071-38221936
مدیر: احمد زارعی
مدیر: محمد هادی زاده
تلفن: 071-32309601, 071-32333403
مدیر: قاسم رضائیان
مدیر: غلامرضا بیات
تلفن: 071-32334244
مدیر: طالب شرفی
تلفن: 071-36277880
مدیر: کوروش امیدوار
مدیر: محمد مهدی قهرمانی
تلفن: 071-36245610
مدیر: محمد امین آتش باز
تلفن: 071-32323820
مدیر: صمد سلیمی
تلفن: 071-36323625
مدیر: علیرضا حیدری فرد
مدیر: اسماعیل ابراهیمی
در حال ارسال اطلاعات...