مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن ذبیحی
تلفن: 0532-6723076
مدیر: محمدعلی چمنیان
تلفن: 0511-5414111
مدیر: هادی ملکی
تلفن: 0511-2240280 الي 1
مدیر: احمد شریعتی
تلفن: 051-37650934
مدیر: سید مهدی نصیری فردوس
تلفن: 051-37678900
مدیر: الهام مرادی
تلفن: 051-38699493
در حال ارسال اطلاعات...