مهندسی و مشاوره تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

(3 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید باقر طباطبایی
تلفن: 023-34557295~6, 021-66123710~14
مدیر: عباسعلی جهانشاهی
تلفن: 023-33325010
در حال ارسال اطلاعات...