صنعت آب و فاضلاب

(2544 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-46893055
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: علی آقایی دوست
تلفن: 021-65469340~5, 021-22548163
مدیر: مهندس متینی
تلفن: 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111
مدیر: ویدا میرزایی
تلفن: 021-88385239, 021-86091065
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: سعید فاضل
تلفن: 021-77607758, 021-77503031, 021-77537235, 021-77603536
مدیر: حامد کیفری
تلفن: 021-66307716, 021-66307384
مدیر: محمد رضا عین القضاتی
تلفن: 051-37244069, 051-32734069
مدیر: حسین افتخاری راد
تلفن: 021-77528383~85
مدیر: مهدی محمدی
تلفن: 021-66673148~9, 021-66673149, 021-66673162
مدیر: مهندس احمد اورامی
تلفن: 026-43823355, 021-66719543
مدیر: داود نجفی
مدیر: مسلم جبلی
تلفن: 021-55579658, 021-55810695
مدیر: محمد موسی خادمی
تلفن: 021-56456363~4
مدیر: سید علی شاهگلی
تلفن: 021-77685647, 021-77685643
مدیر: علیرضا رجبی موحد
تلفن: 021-66702200, 021-66730746
مدیر: جواد اکبری
تلفن: 021-36610995, 021-36611071
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: الهه علیخانی
تلفن: 021-44081292
در حال ارسال اطلاعات...