صنعت آب و فاضلاب

(17 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبدالرسول آهنگری
تلفن: 021-88574224 الي 6, 0611-2214877 الي 8
مدیر: مهدی عباسی نورآبادی
تلفن: 0611-4459396, 0611-4444720
مدیر: مجتبی نورشرق
مدیر: محمدرضا قدکساز
تلفن: 061-33739660~4
مدیر: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مدیر: غلام حسن صادقی چگانی
تلفن: 0613-4440547, 0613-4440567, 0613-4440360
مدیر: مختار کیانی
مدیر: علی مقدم
تلفن: 061-33730688~9, 061-33730728, 061-33730689
مدیر: عبدالرحمن نصیریان
تلفن: 0641-2245491
مدیر: رضا سلمان زاده
تلفن: 061-33334865
مدیر: عباس عبدالخانی
تلفن: 061-33920866
مدیر: صادق حقیقی پور
تلفن: 061-33360085~87, 061-33360888, 061-33360083
مدیر: علیرضا ترکیان
تلفن: 061-32202739, 061-32212462, 061-34427941~43
مدیر: مهرزاد فاطمی نیا
تلفن: 061-33130890, 061-33130820
مدیر: هیبت الله اعتمادی
تلفن: 061-52252360~61, 061-52252200, 061-52252114
مدیر: علی احمدی نجل
تلفن: 061-33764424
مدیر: عبد الرسول نورانی
تلفن: 061-35121288
در حال ارسال اطلاعات...