صنعت آب و فاضلاب

(160 شرکت و فروشنده)
مدیر: مصطفی طالاری
تلفن: 031-57248244
مدیر: محمد حسین قدم زن
تلفن: 031-34405651
مدیر: حسن خاریان
تلفن: 031-32370612~3, 021-88862624
مدیر: رسول زارع پور
تلفن: 031-45644061~2
مدیر: مهندس کورش اعرابی
تلفن: 031-45642174~5, 031-36258053~4
مدیر: مجید عارفی پور
تلفن: 071-32228474, 031-95013511
مدیر: محمدعلی حاجی آبادی
تلفن: 031-35315580, 021-88738166
مدیر: حسن علی جنترانی
تلفن: 0311-4504799
مدیر: رضا سخایی فرد
تلفن: 021-66675458, 0372-3248150~2, 0372-3248370~1, 0372-3220835, 0372-3235510
مدیر: علیرضا عبدلی
تلفن: 0335-5374419
مدیر: کمال کاوه
تلفن: 021-22695502~10, 0372-3248112
مدیر: احمد دردشتی زاده
تلفن: 0312-5838024~27
مدیر: محمود کسائیان
تلفن: 0311-2333691
مدیر: مصطفی عابدی
تلفن: 0312-5373331, 0311-6276909, 0312-5373198, 0312-5373347, 0311-6276897
مدیر: نعمت الله غلامی
تلفن: 0311-2647644 الی 8, 021-88739010, 021-88735245 الی 47, 0311-8788210 الی 9, 0311-2653976
مدیر: حسین فرهادیان
تلفن: 0311-2684036
مدیر: مهندس علی ابدالی
تلفن: 0331-2290491 الی 495, 0311-6262751 الی 52
مدیر: علیرضا هارونی
تلفن: 0311-3380050, 0311-3367708
مدیر: سعید خواجه
مدیر: رضا فرزین
در حال ارسال اطلاعات...