صنعت آب و فاضلاب

(43 شرکت و فروشنده)
مدیر: جواد نمروری
تلفن: 041-36385321, 041-33375225
مدیر: یاشار ناظرعدل
تلفن: 0411-3366430
مدیر: محمدحسن میری قمی زاده
تلفن: 0411-4249042, 0411-4246868 الي 9, 021-88731133, 021-88517167 الي 8
مدیر: مرتضی دوست خواه
تلفن: 0421-2271577
مدیر: مهدی فتحعلی پور
تلفن: 041-34204660
مدیر: اکبر اعلائی
تلفن: 041-42223025~28, 041-42233365
مدیر: میر مهدی سید بابایی
تلفن: 041-35595669
مدیر: منصور امینیان
تلفن: 041-33358257
مدیر: محمد فرجی خسروشاهی
تلفن: 041-32441425~27
مدیر: یوسف حمیدی
تلفن: 021-88751255
مدیر: رضا حضرتی
تلفن: 041-34328288
مدیر: احمد قندیان
تلفن: 041-36373234
مدیر: سرخوش تجددفر
تلفن: 041-34797778
مدیر: مهندس هرمز جوادزاده
تلفن: 041-33336673~74
مدیر: حسن محمدی
تلفن: 041-36373871
مدیر: محمد رسول عباس زاده
مدیر: یوسف غفارزاده
تلفن: 041-33382111~19, 041-33382200
مدیر: فریدون پرنده
تلفن: 041-42163401~02
مدیر: غلامحسین مهینی
تلفن: 041-34445277, 041-34438372, 041-34439494, 041-34204520
در حال ارسال اطلاعات...