صنعت آب و فاضلاب

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس متینی
تلفن: 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111
مدیر: محمد میرزایی
تلفن: 081-38282200, 081-38267047
مدیر: مهدی زارعی
تلفن: 081-34389201~2, 081-34586464
مدیر: علی اکبر عبدالوند
مدیر: نعمت حبیبی
مدیر: بهزاد امیر معزی
تلفن: 021-88502114~15, 081-35342760~61
در حال ارسال اطلاعات...