صنعت آب و فاضلاب

(10 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرمین شاه حسینی
تلفن: 044-32222850
مدیر: کاظم نجفی
تلفن: 044-32231936, 044-32251125
مدیر: شهین محمدیانی
تلفن: 0441-4373925, 0441-4373926, 0441-4373923, 0441-4373924
مدیر: علیرضا قدسی
تلفن: 044-33744221~24, 021-88245190, 021-88263274
مدیر: آقازاده
تلفن: 041-33449585
مدیر: میر قاسم میرزاده پر
مدیر: نادر مالک
تلفن: 044-33744818~19
مدیر: مسعود محمد ابراهیمی
تلفن: 044-45357217
مدیر: علی اصغر عارفی
تلفن: 044-45248384
مدیر: علیرضا سلیمی
تلفن: 0441-2338029, 0441-2354996
در حال ارسال اطلاعات...