لوله و اتصالات

(958 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس متینی
تلفن: 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111
مدیر: محمد موسی خادمی
تلفن: 021-56456363~4
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: علیرضا رجبی موحد
تلفن: 021-66702200, 021-66730746
مدیر: علی آقایی دوست
تلفن: 021-65469340~5, 021-22548163
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-46893055
مدیر: حامد کیفری
تلفن: 021-66307716, 021-66307384
مدیر: ویولت کشیشی
تلفن: 021-86747
مدیر: داود نجفی
مدیر: مجتبی مزرعتی
تلفن: 026-34092146, 026-32563796
مدیر: مسعود جهانتاب
تلفن: 021-66626981, 021-66691254, 021-66626960, 021-66691241
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: مهدی محمدی
تلفن: 021-66673148~9, 021-66673149, 021-66673162
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: حسن علی جنترانی
تلفن: 0311-4504799
مدیر: منوچهر اعرابی
تلفن: 021-33971260
مدیر: فرهاد خادمی
تلفن: 021-22553954~5, 021-22553955
مدیر: مهندس فریبرز خادمی
تلفن: 021-27640, 021-22590174~5
مدیر: حامد کوه بر
تلفن: 021-77614914
مدیر: مصطفی طالاری
تلفن: 031-57248244
در حال ارسال اطلاعات...