تولید لوله و اتصالات آب و فاضلاب

(146 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی آقایی دوست
تلفن: 021-65469340~5, 021-22548163
مدیر: مهندس متینی
تلفن: 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111
مدیر: محمد موسی خادمی
تلفن: 021-56456363~4
مدیر: مهندس فریبرز خادمی
تلفن: 021-27640, 021-22590174~5
مدیر: مصطفی طالاری
تلفن: 031-57248244
مدیر: حسین صانعی طاهری
تلفن: 021-22720591, 021-22720945
مدیر: سید محمد سلامتی
تلفن: 051-37271606, 051-37271608, 051-37293708
مدیر: مهندس کورش اعرابی
تلفن: 031-45642174~5, 031-36258053~4
مدیر: سید محمد هاشمی
تلفن: 071-36300335~7
مدیر: رضا سخایی فرد
تلفن: 021-66675458, 0372-3248150~2, 0372-3248370~1, 0372-3220835, 0372-3235510
مدیر: سعید عابدی زاده
مدیر: محمدحسن میری قمی زاده
تلفن: 0411-4249042, 0411-4246868 الي 9, 021-88731133, 021-88517167 الي 8
مدیر: محمد تاجیک پازوکی
مدیر: شهین محمدیانی
تلفن: 0441-4373925, 0441-4373926, 0441-4373923, 0441-4373924
مدیر: حمید رضا لامعی
تلفن: 0665-4227013, 021-88739201, 021-88763019, 0665-4222704 الی 8, 021-88503729, 0665-4223060
مدیر: عبدالله اصفهانی
تلفن: 021-33751551
مدیر: فریدون نوری
تلفن: 021-88031964
مدیر: رضا فرزین
مدیر: رضا موسی الرضا
تلفن: 021-77865622, 021-77865796
مدیر: نادر کابلی
تلفن: 0311-4424282
در حال ارسال اطلاعات...