لوله و اتصالات پی وی سی (PVC)

(72 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس متینی
تلفن: 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: محمد موسی خادمی
تلفن: 021-56456363~4
مدیر: حسن علی جنترانی
تلفن: 0311-4504799
مدیر: منوچهر اعرابی
تلفن: 021-33971260
مدیر: مصطفی طالاری
تلفن: 031-57248244
مدیر: سید محمد سلامتی
تلفن: 051-37271606, 051-37271608, 051-37293708
مدیر: رضا سخایی فرد
تلفن: 021-66675458, 0372-3248150~2, 0372-3248370~1, 0372-3220835, 0372-3235510
مدیر: کمال کاوه
تلفن: 021-22695502~10, 0372-3248112
مدیر: احمد دردشتی زاده
تلفن: 0312-5838024~27
مدیر: محمود کسائیان
تلفن: 0311-2333691
مدیر: مهدی عباسی نورآبادی
تلفن: 0611-4459396, 0611-4444720
مدیر: قدرت اله هاشمی مطلق
تلفن: 021-40446410~11
مدیر: ابوطالب ابراهیمی
تلفن: 031-35492111~14
مدیر: امیر حسین جعفری
تلفن: 021-66743879, 021-66743829
مدیر: محمد چشمه زار
تلفن: 083-37291905
مدیر: رضا عراقی
تلفن: 035-36297571, 021-44023922
مدیر: حمید عالی زاده
تلفن: 021-66913164, 021-66933442
مدیر: محمد امین کلایی
تلفن: 071-37311888, 071-36744299, 071-36744297, 071-37316869
مدیر: امیر فرزادمنش
تلفن: 021-33937000, 021-33936501~2, 021-33936381
در حال ارسال اطلاعات...