لوله و اتصالات چدنی

(25 شرکت و فروشنده)
مدیر: فرهاد خادمی
تلفن: 021-22553954~5
مدیر: مهندس فریبرز خادمی
تلفن: 021-27640, 021-22590174~5
مدیر: علی سیرجانی
تلفن: 051-37285455, 051-37234371, 051-32673901~3
مدیر: سعید نوربخش
تلفن: 021-66613482
مدیر: نصرالدین نامی
تلفن: 021-66135448
مدیر: بهزاد فرزادکیا
مدیر: رضا میری نژاد
تلفن: 021-33972846, 021-33972832
مدیر: امیر فرزادمنش
تلفن: 021-33937000, 021-33936501~2, 021-33936381
مدیر: محمدرضا محمدی
تلفن: 051-32463461~4
مدیر: علیرضا شیرین
تلفن: 021-55822525, 021-55858686
مدیر: ایمان شالچیان
تلفن: 021-88845454, 021-88301350, 021-55301360
مدیر: ابراهیم رضاپور
تلفن: 021-66313548
مدیر: بهروز منعم معتمدی
تلفن: 021-22059180
مدیر: حسین الله وردی
تلفن: 021-33957887
مدیر: محمد تورانی
تلفن: 021-36425297~99, 021-88846635~36
مدیر: ابوالفضل طالع ماسوله
تلفن: 021-88315769~70
مدیر: علی آخوند زاده
تلفن: 021-55625324, 021-55600312, 021-55802844, 023-34572134~35
مدیر: وظیفه شناش
تلفن: 021-33941988
مدیر: نیرو هاشمی
تلفن: 028-32225113, 028-32223447
مدیر: محمود محمد اسماعیل
تلفن: 021-77812545
در حال ارسال اطلاعات...