حداقل سفارش 10 عدد
80,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
220,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
80,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 10
20,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش 8 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 10 قطعه
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
220,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
80,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 150 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
0 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
140,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
0 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
52,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
35,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
0 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
56,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 10 دست
100,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
140,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
51,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
500,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 1
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
800,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
52,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
40,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 1
52,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
120,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
1,500,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
2,300,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
27,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
21,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
2,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
210,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10
98,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
12,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش 20 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
20,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 20 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
80,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
1,100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 51 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
60,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 4 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
0 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
1,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
80,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش 1 جعبه
150,000 تومان
حداقل سفارش 1
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
0 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
10,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش 5 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
60,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
36,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
25,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش 50 دست
30,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
20,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
10,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 30 عدد
31,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
80,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش 20 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
150,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 متر مربع
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
40,000 تومان
حداقل سفارش 50 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش 10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش 5 متر مربع
1,000,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.andishedaran.com
تلفن
021-88439431, 021-88402938, 021-86027307
موبایل
09192021798
فکس
021-86027331
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان مطهری (تخت طاووس) - بعد از چهارراه سهروردی -پلاک 81 - طبقه اول -واحد اول شرقی- کدپستي 1567719711

درباره

سازنده قطعات صنعتی مربوط به پالایشگاه ها و شرکت نفت و نیروگاه ها شرکت صنعتی بازرگانی اندیشه داران صنعت به شماره ثبت 156882 با بیش از دودهه سابقه فعالیت در امور تولیدات صنعتی ، با دارا بودن بهترین مواد اولیه با کیفیت بالا ودارای استاندارهای جهانی و همچنین کادری مجرب وآموزش دیده فنی آماده تولید انواع قطعات وتجهیزات با موادهای لاستیکی پلیمری وفلئوپلیمری وذغال های صنعتی می باشد . مجموعه این شرکت با موجود کسب تجارب درحوزه های مختلف تولیدوبا هدف سرعت درکار ونهادینه کردن تولیدات داخلی ، مفتخر است درموارد ذیل جهت ارائه خدمات تولید وتعمیرات صنعتی اعلام آمادگی و همکاری لازم را داشته وهمچنین کسب رضایت صنعت گران کشور برای این شرکت یک سرمایه اصل نمادین بوده که آغازی برای ادامه همکاری های بیشتر وطولانی مدت خواهد بود. این شرکت مفتخر است به اطلاع برساند تاکنون توفیق همکاری با صنایع مختلفی در کشور همچون: نفت و گاز (شرق،زاگرس جنوبی ، آغاز و دالان ، بندر عباس ، نفت آبادان ، اراک ، کرمانشاه ، تهران ، عسلویه ، نفت . گاز غرب ، مسجد سلیمان ، پارسیان ، نفت فلات قاره ، پیرا حفاری...) نیرو گاه ها (بیستون ، گیلان ، همدان ، خیام ، فارس ، ری ، قم ، شهید رجایی ، یزد ، رود شور ،نکا ء ، شازند اراک ، شیراز ، آب و برق کیش ، شهید د منتظری ، طوس ، جهرم ، سییتان و بلوچستان ...) صنایع پتروشیمی (آبادان ، اراک ، خراسان ، رجال ، پارس ، کاویان ، اتیلن غرب ، اروند ، کرمانشاه ، مبین ، عسلویه ، کالای پتروشیمی ...) پالایشگاه ها (آبادان ، اراک ، کرمانشاه ، تهران ، اصفهان ، شیراز ، هاشمی نژاد ، پایانه صادرات نفتی ...) صنایع غذایی و دارو سازی (البرز دارو،داروسازی حکیم ، داروسازی زکریا ، پارت دارو ، تهران شیمی ، تولید دارو ، بهورزان ...) صنایع روغن نباتی (گلناز ، پارس قو ، نوین پونه ، اردبیل ، نازگل ، رزیتان ، بهشهر ...) صنایع کاغذ (مراغه ، پارس ، اسناد بهادر ، چوب و کاغذ مازندران ...) صنایع لبنیات (اراک ، لرستان ، خوزستان ، گلپایگان ، گیلان ، تهران ، بستنی دایتی ، پاکسان ، بهشهر ، بستنی روز ، واتا ، کشتارگاه دام و طیور ، تبرک ...) و ... را داشته ایم . بدیهی است همکاری شما عزیزان و ارج نهادن مدیران و مهندسین صنایع کشور به تولید کنندگان داخلی در عدم وابستگی وبه طبع پیشرفت و روند رو به رشد سطح اقتصادی و صنعتی کشور کمک چشمگیری خواهد داشت . بازدید شما از نمونه های ساخته شده و رویت تائیدیه های دریافتی از صنایع مختلف باعث افتخار ما خواهد بود.

مشخصات

نام تجاری
صنعتی بازرگانی اندیشه داران صنعت
ماهیت
کارخانه
سال تاسیس
1378
شماره ثبت
156882
در حال ارسال اطلاعات...