صنعت پلاستیک

(1438 شرکت و فروشنده)
مدیر: پویا کارگر
تلفن: 021-86017283, 021-86017285, 021-88062713
مدیر: مهدی پورقاضی
تلفن: 021-35000234
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: محمد رضا شفیعی
تلفن: 021-22927002, 021-22927003, 021-22927001
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 031-34723281
مدیر: روح الله تاجیک
تلفن: 021-65734121, 021-65734101
مدیر: محمد ذاکری فر
تلفن: 021-22198580~81
مدیر: ناصر دارایی
تلفن: 021-41093000
مدیر: ابراهیم یوسف پور
تلفن: 021-36695409, 021-36695459, 021-33284240, 021-33284264
مدیر: حاج محمد زراعتی
تلفن: 041-33482891
مدیر: بهمن شبستری
تلفن: 021-77349209, 021-77339966
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307
مدیر: امیرحسین شفیع زاده
تلفن: 031-33878042, 021-55275315
مدیر: محمد تقی غیاثی
تلفن: 026-34702595
مدیر: محمد بیشه
تلفن: 031-52373631, 031-52374197~99, 021-22599873, 031-52373448, 021-22599875
مدیر: ذبیح اله محمودی
تلفن: 021-77169309
در حال ارسال اطلاعات...