صنعت پلاستیک

(1446 شرکت و فروشنده)
مدیر: ابراهیم یوسف پور
تلفن: 021-36695119~121
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 031-34723281
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: حسین مجیدی نیا
تلفن: 021-26424541
مدیر: روح الله تاجیک
تلفن: 021-65734121, 021-65734101
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307
مدیر: محمد ذاکری فر
تلفن: 021-22198580~81
مدیر: رفیع زاده علی
تلفن: 044-33745145~7
مدیر: محمد هرمزی نژاد
تلفن: 021-56232356
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: پویا کارگر
تلفن: 021-86017283, 021-86017285, 021-88062713
مدیر: مهدی پورقاضی
تلفن: 021-35000234
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: محمد رضا شفیعی
تلفن: 021-22927002, 021-22927003, 021-22927001
مدیر: بهمن شبستری
تلفن: 021-77349209, 021-77339966
مدیر: حاج محمد زراعتی
تلفن: 041-33482891
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: روبیک آوانس
تلفن: 021-44194141, 021-44197171
مدیر: امیرحسین شفیع زاده
تلفن: 031-33878042, 021-55275315
در حال ارسال اطلاعات...