ورق و لوله پلاستیکی

(22 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدحسن میری قمی زاده
تلفن: 0411-4249042, 0411-4246868 الي 9, 021-88731133, 021-88517167 الي 8
مدیر: عزیزمراد قربانی
تلفن: 0872-5223846
مدیر: توحید الله یارزاده
تلفن: 0221-5728411, 0221-5759700, 0221-5731953
مدیر: جواد ملکی
تلفن: 021-88861386
مدیر: صابری
تلفن: 0292-4223431 الي 2, 021-77535150
مدیر: اصغر شاهی
تلفن: 021-44288585 الی 6, 0312-5642620
مدیر: محمد مین باشی معینی
تلفن: 021-44805444
مدیر: آقا بهار
تلفن: 041-34202960
مدیر: محمد رضا رضایی
تلفن: 051-35413189, 051-35413086~87
مدیر: امیرحسین قدیمی
تلفن: 081-34383409, 081-34383228, 081-34383397
مدیر: پوران صداقت
تلفن: 038-33338135
مدیر: مژگان مشعوفى
تلفن: 023-34583945
مدیر: سید محسن میرصفیان
تلفن: 021-55575212
مدیر: بی عوض
مدیر: علی رضا کریم زاده محسنی
تلفن: 021-88243106
مدیر: مسعود محمدصادق زاده
تلفن: 041-33335790
مدیر: غلام حسین شاه حسینی
تلفن: 041-36373445~46
مدیر: مهدی ضیا ابراهیمی
مدیر: پیمان شفاعتی
تلفن: 021-88694256
مدیر: رضا خسروانی
تلفن: 021-43076
در حال ارسال اطلاعات...