پلاستیک سازی تزریقی

(124 شرکت و فروشنده)
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 031-34723281
مدیر: علی فراهانی
تلفن: 021-33367059
مدیر: محمد ذاکری فر
تلفن: 021-22198580~81
مدیر: حاج محمد زراعتی
تلفن: 041-33235091
مدیر: سعید نستروند
تلفن: 021-33123636, 021-77512222
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: روبیک آوانس
تلفن: 021-44194141, 021-44197171
مدیر: ذبیح اله محمودی
تلفن: 021-77169309
مدیر: محمدعلی روستا
تلفن: 071-32602944
مدیر: سعید عبد
تلفن: 025-33347024~5
مدیر: محمد رضا طاهر زاده
مدیر: دکتر شیرالی
تلفن: 0282-2222039, 021-88829590, 021-88828922, 0282-2222339
مدیر: مظاهری
تلفن: 021-77349936, 021-77335934
مدیر: ولی اله صدیقی
تلفن: 021-77339615, 021-77349040
مدیر: فیض بخش
تلفن: 021-77312819
تلفن: 0292-3425011
تلفن: 0229-4391740 الي 7
تلفن: 021-33869488
در حال ارسال اطلاعات...