مواد اولیه پلاستیک و پی وی سی (PVC)

(99 شرکت و فروشنده)
مدیر: پویا کارگر
تلفن: 021-86017283, 021-86017285, 021-88062713
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: ناصر دارایی
تلفن: 021-41093000
مدیر: محمد تقی غیاثی
تلفن: 026-34702595
مدیر: بهمن ژهوایی
تلفن: 021-88689348, 021-88692708, 021-88692707, 021-88689349
مدیر: میثم یزدیان
تلفن: 021-55584594 الي 7
مدیر: عباس ضرابی
تلفن: 0282-2222654, 021-88058060 الي 3
تلفن: 021-55584735 الی 7, 021-55159956 الی 7
تلفن: 021-88533330
مدیر: حمیدرضا اکبری
مدیر: منوچهر ازادمنش
تلفن: 028-32232171
مدیر: عبدالرحمن سلیمانی مقدم
تلفن: 061-33338750, 061-33338755, 061-33338749
مدیر: محمدرضا امامی
تلفن: 021-72215
مدیر: تقی مسلمی
تلفن: 025-33444225~6
مدیر: فرید وحیدی
تلفن: 041-33292120
مدیر: بهزاد سراجی نرگی
تلفن: 026-33415161
مدیر: رسول عباسپور
تلفن: 0413-2348589
مدیر: مریم حسینی
مدیر: مرتضی اولادی
تلفن: 021-77149136
مدیر: مجتبی رضویانی
تلفن: 021-55614999, 021-55584888
در حال ارسال اطلاعات...