پلاستیک صنعتی

(212 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد ذاکری فر
تلفن: 021-22198580~81
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: رفیع زاده علی
تلفن: 044-33745145~7
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: روبیک آوانس
تلفن: 021-44194141, 021-44197171
مدیر: امیرحسین شفیع زاده
تلفن: 031-33878042, 021-55275315
مدیر: بهمن ژهوایی
تلفن: 021-88689348, 021-88692708, 021-88692707, 021-88689349
مدیر: آزاد عمری
تلفن: 044-33744201
مدیر: محمد رضا طاهر زاده
مدیر: غلامرضا نارکوب
تلفن: 0831-7257267, 0831-7257266
مدیر: مجتبی توکلی
تلفن: 021-55377750, 021-56862959
مدیر: علی مقیمی کیوج
مدیر: میر داوود مقیمی
تلفن: 021-55583029, 021-55583078, 021-55802605
مدیر: ودادی
تلفن: 021-77339267
مدیر: جواهری
تلفن: 021-88936722 الي 4, 0511-5420415 الي 8
مدیر: جواد ملکی
تلفن: 021-88861386
مدیر: مجید میرحیدری
تلفن: 021-44987808, 021-44984400 الی 1
مدیر: عبدالرضا زادهوش
تلفن: 0311-5721300, 0311-5721299
مدیر: دکتر کشاورز
تلفن: 021-77935258, 0292-3253064 الي 6, 021-77922321
مدیر: یعقوب حاتمی کیا
تلفن: 021-66704707
در حال ارسال اطلاعات...