صنایع بسته بندی

(1243 شرکت و فروشنده)
مدیر: مجید رضایی
تلفن: 021-56191157
مدیر: حسن رجبی
مدیر: سید فرهاد مرندی آذر
مدیر: محسن نساری
تلفن: 051-35411353
مدیر: امیر حسین بختیاری
مدیر: واروژ پیرعلی
تلفن: 021-76213060, 021-76212373
مدیر: رضا مقدسی
تلفن: 086-58263297, 086-33621014
مدیر: اصغر هاشم لو
تلفن: 021-65586144, 021-65586140
مدیر: مهدی امینی
تلفن: 021-66812877, 021-66806097
مدیر: جودی امینی
تلفن: 041-36555380
مدیر: حسین مولایی
تلفن: 028-32884119
مدیر: امیرحسام رجبی
تلفن: 021-65468464, 021-65468460
مدیر: رضا نصیری
تلفن: 021-66081102~3, 021-66029179~80, 061-36552800
مدیر: میر مصطفی حاکم زاده
تلفن: 026-91001919
مدیر: حمیدرضا طاهری آشتیانی
تلفن: 021-42318236, 09020510264, 021-42318234
مدیر: میرعلی موسوی
تلفن: 021-56233312
مدیر: روبیک آوانس
تلفن: 021-44194141, 021-44197171
مدیر: منصوره میرزایی
تلفن: 0283-2221478
مدیر: مرتضی عباس پور
تلفن: 021-65610792
مدیر: بابک کریم زاده
تلفن: 044-32424393~6, 044-31919
در حال ارسال اطلاعات...