صنایع بسته بندی

(1217 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمیدرضا طاهری آشتیانی
تلفن: 021-42318234
مدیر: امیرحسام رجبی
تلفن: 021-65468464, 021-65468460
مدیر: رضا مقدسی
تلفن: 086-33621014
مدیر: مهدی امینی
تلفن: 021-66812877, 021-66806097
مدیر: بابک کریم زاده
تلفن: 044-32424393~6, 044-31919
مدیر: حسن رجبی
مدیر: سید فرهاد مرندی آذر
تلفن: 021-66785990, 021-66789120
مدیر: رسول جعفری
تلفن: 021-56451166
مدیر: محسن نساری
تلفن: 051-35411353
مدیر: مجید قنبری
تلفن: 021-66451545
مدیر: ایرج وحدت
تلفن: 041-32424790
مدیر: مجید رضایی
تلفن: 021-56191157
مدیر: جواد محمدپور
تلفن: 041-36309095~7
مدیر: امیر حسین بختیاری
مدیر: جودی امینی
تلفن: 041-36555380
مدیر: غلامعلی عاشوری
تلفن: 021-88623197, 021-88618915, 021-88612125, 021-88612126
مدیر: مهندس حجت عباسپور برزی
مدیر: فواد خدادادی
تلفن: 021-88506065, 021-88506069
مدیر: سعید قدیری
تلفن: 021-55611144~5, 021-55163473
مدیر: روبیک آوانس
تلفن: 021-44194141, 021-44197171
در حال ارسال اطلاعات...