پلاستیک حباب دار و پلاستوفوم

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرتضی مصلی
مدیر: محمد محمودیان
تلفن: 021-56822891
مدیر: علیرضا ناصری راد
تلفن: 021-22262133, 021-22258863, 0232-4533482 الي 3, 021-22223741, 021-22261587
مدیر: احمد رهبر
تلفن: 021-77558451, 021-77541681
تلفن: 021-77534655 الی 6
مدیر: قربانی
تلفن: 6609616, 0261-6615285
مدیر: مهندس فواد اسماعیل پور
تلفن: 021-28423800, 044-46433649
مدیر: محسن سبزیکار
تلفن: 021-44246321~2
مدیر: سعید روزبهانی
تلفن: 021-55159231~2, 021-55606676
مدیر: ابراهیم امامی
تلفن: 021-33743411, 021-33756661
مدیر: فریاد صیدی
تلفن: 021-56431680
مدیر: متین محتشم
تلفن: 021-476254, 021-88171037~38
مدیر: احسان عزیزیان
تلفن: 021-66723459, 021-66717580, 021-66347761
مدیر: محمدرضا مونسان
مدیر: محمدرضا مونسان
مدیر: محمود برهمنی
مدیر: مهدی رسولی
تلفن: 021-55448336
مدیر: یعقوب خلیلی
تلفن: 021-22873556, 021-22873417
مدیر: اصغر اجلالی
تلفن: 021-66976003
مدیر: مهدی تبریزی
تلفن: 021-88820191, 021-88830284
در حال ارسال اطلاعات...