ماشین آلات و تجهیزات صنایع داروسازی

(82 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد باشقره
تلفن: 051-35413730
مدیر: پرویز جدیدی
تلفن: 021-66705280
مدیر: محمد علی غرابادیان
مدیر: علی اصغر ژام
تلفن: 021-22059057
مدیر: همایون صباغ
تلفن: 021-88267586, 021-88240701
مدیر: مهدی محمدی
تلفن: 051-38933149, 051-38913938, 051-38676933, 021-77721469, 051-38942222
مدیر: حمیدرضا فتح العلومی
تلفن: 021-88812406, 021-88310269
مدیر: ابراهیم رضاپور
تلفن: 021-66313548
مدیر: مرتضی حسینی
تلفن: 026-34713110, 026-34713585
مدیر: محمود نامدار
تلفن: 021-56230758, 021-56231635~7
مدیر: علی احمدی
مدیر: محمد رضا شاکری
تلفن: 021-88747740
مدیر: علی رضا صالحی قمصری
تلفن: 021-88843702, 021-88837278, 021-44923327
مدیر: سعید باسمنجی
تلفن: 021-22079030, 021-22360439, 041-36309313
مدیر: علیرضا خندابی
تلفن: 021-46849060~61
مدیر: عباس ثابتیان
تلفن: 021-88899164, 021-88893278, 021-88947504
مدیر: نوروز علی قرائی
تلفن: 021-88678495~96, 021-5639067~68, 021-88777219
مدیر: سعید رضایی پناه
تلفن: 021-46818597~99
مدیر: تیمور نظری
تلفن: 021-88711080, 021-76223281
در حال ارسال اطلاعات...