مواد اولیه بسته بندی

(11محصول)
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 1,650,000 تومان
1,650,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 3,800,000 تومان
3,800,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم 450,000 تومان
450,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 150,000 تومان
150,000 تومان
حداقل سفارش    30 کیلوگرم 75,000 تومان
75,000 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 34,000 تومان
34,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم 150,000 تومان
150,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 کیلوگرم 165,000 تومان
165,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...