مواد اولیه بسته بندی

(20محصول)
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر مربع 1,800,000 تومان
1,800,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 1,850,000 تومان
1,850,000 تومان
حداقل سفارش    1 متر مربع 3,200,000 تومان
3,200,000 تومان
حداقل سفارش    20 کیلوگرم 175,000 تومان
175,000 تومان
حداقل سفارش    1 متر مربع 1,900,000 تومان
1,900,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم 2,100,000 تومان
2,100,000 تومان
حداقل سفارش    30 کیلوگرم 850,000 تومان
850,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 175,000 تومان
175,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 410,000 تومان
410,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 175,000 تومان
175,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم 485,000 تومان
485,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 190,000 تومان
190,000 تومان
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 36,500 تومان
36,500 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    10000 عدد
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...