شمش

(8محصول)
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    5 تن 71,000 تومان
71,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 51,000 تومان
51,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 61,000 تومان
61,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 68,000 تومان
68,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 71,000 تومان
71,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 61,000 تومان
61,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...