شمش

(8محصول)
حداقل سفارش    1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    5 تن 70,000 تومان
70,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 50,000 تومان
50,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 67,000 تومان
67,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 70,000 تومان
70,000 تومان
حداقل سفارش    5 تن 60,000 تومان
60,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
در حال ارسال اطلاعات...