سنگ معدن

(4محصول)
حداقل سفارش    2500000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    50000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 41,000 تومان
41,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...