صنایع نساجی

(5017 شرکت و فروشنده)
مدیر: عماد مظاهری صالحی
تلفن: 021-43907000
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: حمید اسدی
تلفن: 031-95014084
مدیر: عباس صلواتی
تلفن: 021-55982600~2, 021-55571200, 021-55155403~5
مدیر: محمد تقی چرخچیان
تلفن: 021-88894445~8
مدیر: محمدآقا وهاب زاده
تلفن: 021-88010474~7
مدیر: حمیدرضا فلاح
تلفن: 021-77257187, 021-77634434~5, 021-77637047
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: علیرضا حیدری
تلفن: 021-33609367
مدیر: قاسم یزدی
مدیر: سید شجاع الدین امامی رئوف
مدیر: مهدی ساعی
تلفن: 021-22351820~1
مدیر: مهدی ضابطی طرقی
تلفن: 021-38437, 021-88526508~10
مدیر: فواد خدادادی
تلفن: 021-88506065, 021-88506069
مدیر: سعید قدیری
تلفن: 021-55611144~5, 021-55163473
مدیر: محمد رضا مرتاضی
تلفن: 021-33742853, 021-33751127, 021-33742825
مدیر: امیر طاهری
تلفن: 021-33919467, 021-33118207
مدیر: حمیدرضا رضایی
تلفن: 011-42332130
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: سید شاهین غفاری
در حال ارسال اطلاعات...