مهندسی و مشاوره صنایع نساجی

(27 شرکت و فروشنده)
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: احمد مشکی
تلفن: 021-88766422
مدیر: جمال غفاری پور
تلفن: 021-88281930, 0511-7624128
مدیر: حمید نصری
مدیر: رحیم پوریان
تلفن: 021-88173717
مدیر: فراشیمی فراشیمی
تلفن: 0311-2661600, 0311-2654000
مدیر: حمزه نصیرزاده
تلفن: 021-88964884, 021-88988271
تلفن: 021-88848401
مدیر: مجید فرخ پی
تلفن: 028-33884231~2
مدیر: امیرحسین صنایع
تلفن: 021-55389464
مدیر: علی امین
تلفن: 021-44044176
مدیر: ابوالفضل مشهدی فینی
تلفن: 021-88575570
مدیر: محمد ذره بینی
تلفن: 031-33912425, 031-33912441
مدیر: سید محمد مرصعی
تلفن: 031-55465878
مدیر: عقیل مهدویان
تلفن: 031-54759813
مدیر: حمیدرضا گلشن
تلفن: 021-88602361~3
مدیر: محمد نیک پنجه
تلفن: 021-88738270~71
مدیر: جهانگیر عارفی
تلفن: 021-88880544
مدیر: سید مهدی حجازی
در حال ارسال اطلاعات...