ریسندگی و بافندگی

(436 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس صلواتی
تلفن: 021-55982600~2, 021-55571200, 021-55155403~5
مدیر: عماد مظاهری صالحی
تلفن: 021-43907000
مدیر: مهدی ضابطی طرقی
تلفن: 021-38437, 021-88526508~10
مدیر: حمیدرضا رضایی
تلفن: 011-42332130
مدیر: میثم سلیمانی
تلفن: 031-35316222
مدیر: سعید آذری
تلفن: 021-88207894, 021-88207895
مدیر: مرتضی روحی
تلفن: 0422-6232810
مدیر: مهدی جمالی
تلفن: 021-88100123
مدیر: مهندس شریفیان
تلفن: 021-55633011
مدیر: علی دریاب
تلفن: 031-54750308
مدیر: محمد مهدی کاشانی
تلفن: 021-55006609
مدیر: مصطفی یوسفیان
تلفن: 031-54750370~2
مدیر: علی میر احمدی
تلفن: 021-44655111~14, 021-44504013
مدیر: سعید ایزدی
تلفن: 031-55467653
مدیر: عباس رشتاک
تلفن: 021-66381810~12
مدیر: محمّد میر باقری
مدیر: محمد رضا رنجبران
تلفن: 025-33342589
مدیر: محمد پهلوانی نژاد
مدیر: احمد فتاحی مقدم
تلفن: 031-55505201
مدیر: مهدی داداش زاده
تلفن: 021-55638836, 021-55633855
در حال ارسال اطلاعات...