بافندگی

(114 شرکت و فروشنده)
مدیر: عماد مظاهری صالحی
تلفن: 021-43907000
مدیر: مهدی ضابطی طرقی
تلفن: 021-38437, 021-88526508~10
مدیر: میثم سلیمانی
تلفن: 031-35316222
مدیر: سعید آذری
تلفن: 021-88207894, 021-88207895
مدیر: مرتضی روحی
تلفن: 0422-6232810
مدیر: مهدی جمالی
تلفن: 021-88100123
مدیر: علی دریاب
تلفن: 031-54750308
مدیر: مصطفی یوسفیان
تلفن: 031-54750370~2
مدیر: علی میر احمدی
تلفن: 021-44655111~14, 021-44504013
مدیر: سعید ایزدی
تلفن: 031-55467653
مدیر: عباس رشتاک
تلفن: 021-66381810~12
مدیر: محمد پهلوانی نژاد
مدیر: احمد فتاحی مقدم
تلفن: 031-55505201
مدیر: جواد واحدی
تلفن: 031-54759378
مدیر: عباس ملایی
تلفن: 0511-3496056, 0511-2422297~98
مدیر: حسین جلادتی
تلفن: 021-33560547
مدیر: مرتضی یوسفی
تلفن: 021-77535021~22, 021-44987080, 021-44981216, 021-44985152~53
مدیر: زارع
تلفن: 021-55609373
مدیر: محمود پوریان
تلفن: 021-33552057
مدیر: محسن نیکو
تلفن: 021-22264265, 021-22267151~53
در حال ارسال اطلاعات...