پارچه بافی

(27 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس صلواتی
تلفن: 021-55982600~2, 021-55571200, 021-55155403~5
مدیر: حمیدرضا رضایی
تلفن: 011-42332130
مدیر: محمد مهدی کاشانی
تلفن: 021-55006609
مدیر: علی میر احمدی
تلفن: 021-44655111~14, 021-44504013
مدیر: عباس رشتاک
تلفن: 021-66381810~12
مدیر: محمّد میر باقری
مدیر: محمد رضا رنجبران
تلفن: 025-33342589
مدیر: سیدحسن مسعودی
تلفن: 021-55604333
مدیر: محسن نیکو
تلفن: 021-22264265, 021-22267151~53
مدیر: حسن عباچی
تلفن: 021-55634231
مدیر: نادر نوبری
تلفن: 021-33935321
مدیر: قیومی
تلفن: 021-33907933
مدیر: نیک کار
تلفن: 021-55206919
مدیر: اکبری
تلفن: 021-33557275
مدیر: عبداله اسماعیلی
تلفن: 021-55626321
مدیر: عباسعلی احتشامی
تلفن: 021-88946879, 021-88946423, 028-33292515~17
مدیر: سیّد محمد صادق میر محمّد صادقی
تلفن: 031-33800741, 031-33800724~5
مدیر: حمید رضا ترابی
تلفن: 021-33119243, 021-33115116
مدیر: نظری
تلفن: 021-55609626
مدیر: مهدی کاشانی
تلفن: 021-55006609
در حال ارسال اطلاعات...