پلاستیک سازی تزریقی

(99 شرکت و فروشنده)
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: ناصر شعبانی
تلفن: 021-66691724, 021-46852868
مدیر: ذبیح اله محمودی
تلفن: 021-77169309
مدیر: روبیک آوانس
تلفن: 021-44194141, 021-44197171
مدیر: مهدی زادصالح
تلفن: 021-77339550
مدیر: سعید نستروند
تلفن: 021-33123636, 021-77512222
مدیر: محمد رضا طاهر زاده
مدیر: دکتر شیرالی
تلفن: 0282-2222039, 021-88829590, 021-88828922, 0282-2222339
مدیر: مظاهری
تلفن: 021-77349936, 021-77335934
مدیر: ولی اله صدیقی
تلفن: 021-77339615, 021-77349040
مدیر: فیض بخش
تلفن: 021-77312819
تلفن: 0292-3425011
تلفن: 021-33869488
مدیر: مرادی
تلفن: 021-44192979, 021-44196024
تلفن: 021-55227075
مدیر: مصطفی آزادی
تلفن: 021-77351212
تلفن: 021-55166295 الی 6
مدیر: قاسم زاده
تلفن: 021-55005813
مدیر: احمدرضا پاک طینت
تلفن: 021-66802598
در حال ارسال اطلاعات...